dot
dot
dot

dot
ท่อกลมดำ article

กรุณาสอบราคาจากทางบริษัทฯเพื่อให้ได้ราคาที่ดีที่สุดก่อนสั่งซื้อ

ท่านสามารถคำนวนน้ำหนักของท่อกลมจากตารางด้านล่าง

 ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ

เหล็กรูปตัวซี article
แป๊ปสี่เหลี่ยมจตุรัส article
เหล็กกล่อง
ตะแกรงไวร์เมช
เหล็กฉาก