dot
dot
dot

dot
เหล็กฉาก

กรุณาสอบราคากับทางบริษัท เพื่อให้ได้ราคาที่ดีที่สุดก่อนการตัดสินใจซื้อ

ท่านสามารถตรวจสอบทำหนักเหล็กฉากได้จากตารางนี้
เหล็กโครงสร้างรูปพรรณ

เหล็กรูปตัวซี article
ท่อกลมดำ article
แป๊ปสี่เหลี่ยมจตุรัส article
เหล็กกล่อง
ตะแกรงไวร์เมช